Regulamin i FAQ

pdf

1. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać niniejszego regulaminu, przepisów BHP,
przeciwpożarowych i covidowych.

2. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem, jego akceptacją oraz
zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata 30% zadatku w
wysokości i terminie określonym przez osobę przyjmującą rezerwację. Pozostała do zapłaty należność za pobyt
pobierana jest najpóźniej w dniu przyjazdu, przy dokonywaniu czynności meldunkowych. Ośrodek w momencie
meldunku pobiera kaucję w wysokości 120 zł. Kaucja może być wykorzystana w razie zniszczenia wyposażenia/sprzętu
lub na poczet opłaty za zużyty podczas pobytu prąd (opłata wynosi 1,2zł/1kWh). Niewykorzystana kaucja zwracana
będzie przy wymeldowaniu, po wcześniejszym sprawdzeniu pokoju/domku. Ośrodek pobiera opłatę klimatyczną
zgodnie z taryfą gminy Ustronie Morskie.

3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji:
* 60 dni przed terminem przyjazdu zwracamy 100 % wpłaconego zadatku
* 30 dni przed terminem przyjazdu oddajemy 50% wpłaconego zadatku
* jeśli rezygnacja zgłoszona jest później zadatek nie podlega zwrotowi
* w przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji, Ośrodek nie dokonuje zwrotu opłat za
poniesione świadczenia.

4. Z chwilą przejęcia kluczy do pokoju/domku zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za
wyposażenie wynajętego na czas pobytu pokoju/domku. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone bezpośrednio po
wprowadzeniu się braki i usterki w wyposażeniu odpowiada Gość – aktualny najemca pokoju/domku zobowiązany jest
do zapoznania się i podpisania karty inwentarzowej oraz sprawdzenia wyposażenia. Dostrzeżone bezpośrednio po
wprowadzeniu się Gościa braki i usterki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinny być niezwłocznie
zgłoszone w recepcji.

5. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, Klient ma
obowiązek okazać się dokumentem tożsamości z fotografią. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o
danych osobowych zameldowanych Gości naszego ośrodka.

6. W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz. 14:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Życzenie
przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić w recepcji najpóźniej do godz. 14:00
poprzedzającej dzień, w którym upływa termin najmu pokoju lub domku. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia
pobytu w miarę możliwości.

7. W ośrodku obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22:00 – 7:00. Przyjmowanie w pokojach osób nie
zameldowanych należy zgłaszać recepcji Ośrodka. Osoby te mogą przebywać na terenie Ośrodka od godziny 8:00 do
21:00.

8. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest
niestrzeżony, zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione
pojazdy ani znajdujące się w nich mienie. Miejsce parkowania samochodu należy ustalić z pracownikiem recepcji.

9. W przypadku zgubienia klucza Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.

10. Zezwolenie na pobyt psów i innych zwierząt domowych w Ośrodku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i
otrzymaniu zgody podczas rezerwacji. Po przybyciu do Ośrodka Właściciel zobowiązany jest do okazania aktualnej
książeczki szczepień (psa i kota) , sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt poza teren Ośrodka. Na terenie
Ośrodka zwierzęta należy trzymać wyłącznie na smyczy i w kagańcu (psy). Nie pozostawiamy zwierząt w pokoju/
domku bez opieki. Właściciel zwierząt ponosi za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą i materialną.
Pobieramy dodatkową opłatę za psa i inne zwierzęta domowe.

11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów
wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub winy odwiedzających.

12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach swoich grzałek, farelek,
grzejników, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku lub pokoju.
Recepcja dysponuje bezpłatnym żelazkiem i urządzeniami grzewczymi w razie potrzeby.

13. W obiekcie zabronione jest:
* Zakłócanie spokoju np. odtwarzanie głośnej muzyki,
* Zakłócanie spokojnego pobytu innych Gości
* Zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite
* Palenie papierosów, e-papierosów oraz używania otwartego ognia w domkach i na ich tarasach.
* Grilowanie na tarasach domków i chodniku (dozwolone jest wyłącznie na trawie)

14. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt i ryzyko na
wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji ośrodek przechowa przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże
na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

15. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub innych
przedmiotów, również posiadających wartość naukową lub artystyczną.

16. Informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w
dostawie prądu lub wody.

17. Plac zabaw przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci zameldowanych w Ośrodku. Zabrania się przebywania na placu
zabaw i korzystania ze sprzętu tam znajdującego się osobom postronnym. Opiekunowie dzieci, zobowiązani są do
zapoznania się i przestrzegania REGULAMINU PLACU ZABAW i ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo
dzieci.

18. Ośrodek może odmówić przyjęcia rezerwacji Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin Ośrodka.
Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia Ośrodka bez zwrotu kosztów.

19. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie
zasad oraz zarządzeń.

20. Regulamin ośrodka dostępny jest: na stronie internetowej https://www.butrans.com.pl/osrodek/, w recepcji ośrodka,
w pokojach oraz domkach. Niniejszy regulamin może ulec zmianie i obowiązuje jego ostatnia wersja tj z Marca 2022
Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu oraz życzymy miłego pobytu w naszym ośrodku.

Odnośnie rezerwacji
i ich anulowania:

Obowiązują ustalenia z Regulaminu OW Posnania tj:

blank